fbpx

Максимален годишен надомест: 12x249 €

До 4000 € надоместок за инсталација

Надоместокот за подесување и инсталирање вклучува подесување на PMS и на системот за брави, поставувања на условите за објектот, форма на пораките и услугите, активирање на услугата.

Максимален годишен надомест: 12x89 €

До 1500 € надоместок за инсталација

Надоместокот за подесување и инсталирање вклучува подесување на PMS и на системот за брави, поставувања на условите за објектот, форма на пораките и услугите, активирање на услугата.